Přehled stavebních povolení

Dle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) kterým se řídí schvalovaní postupů při pořízení stavby. Proces schvalování je rozdělen do dvou základních části:

  • A – Stavbu musíme umístit – až na drobné stavby (viz tab. 1) je nutné veškeré stavební objekty umisťovat, čili je nutné zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a projít správním procesem pro umístění stavby.

B – Stavbu musíme povolit – některé stavby již tento stupeň schvalování nepotřebují, popřípadě pro ně postačí tzv. ohlášení. Dokumentace je pro stavební povolení nebo ohlášení totožná. Postup ohlášení je jednodušší z hlediska správního řízení.

Dokumentace potřebná k jednotlivým krokům je uvedena ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Zde vám nabízíme tabulku přehledu.

Typ stavbyÚzemní rozhodnutíRozsah povolování
stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 SZ (zejména informační a reklamní zařízení do 0,6 m2, stožáry, signální věže, cirkusové stany a scénické stavby, sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace, stavby pro hospodaření v lesích, skleníky a bazény do 40 m2)NeNevyžaduje se povolení ani ohlášení
terénní úpravy stanovené v § 80 odst. 3 písm. a) SZ (zejména odstavné plochy, násypy, závažky) nebo změny druhu pozemkuNeNevyžaduje se povolení ani ohlášení
udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkouNeNevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkouNeNevyžaduje se povolení ani ohlášení
Typ stavbyÚzemní rozhodnutíRozsah povolování
stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízeníAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m² zastavěné plochy a 7 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)AnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 mAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budovAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budovAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
rozvody tepelné energie a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budovAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační technikyAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního dílaAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavníAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3určené výhradně pro odběr plynné fázeAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 mAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní dílaAnoNevyžaduje se povolení ani ohlášení
Typ stavbyÚzemní rozhodnutíRozsah povolování
stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovímAnoOhlášení
podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou sloužící k zajišťování obrany státuAnoOhlášení
stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužitAnoOhlášení
stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.AnoOhlášení
stavby pro reklamu o celkové ploše větší než 8 m2AnoOhlášení
stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředíAnoOhlášení
Stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředíAnoOhlášení
stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvímAnoOhlášení
terénní úpravy výše neuvedenéAnoOhlášení
udržovací práce na stavbě výše neuvedenéNeOhlášení
stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředíNeOhlášení
Typ stavbyÚzemní rozhodnutíRozsah povolování
nová stavba podle § 108 SZ (stavba výše neuvedená)AnoStavební povolení
nástavba, kterou se stavba zvyšujeAnoStavební povolení
přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbouAnoStavební povolení
stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavbyNeStavební povolení